Kontakt

Regulamin

REGULAMIN HOTELU IMPRESSA

§1

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.

2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00

4. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia,

w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

§3

1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił

należną za pobyt opłatę.

2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach Hotelu od godz. 8-ej do godz. 22-ej.

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył

regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub gości albo szkodę na osobie gości,

pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny

pobyt gościom lub funkcjonowanie Hotelu.

§4

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń

dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co

umożliwi niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

a. warunku pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

c. uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,

d. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego

obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,

e. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie

będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój

lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

1. Rzeczy wartościowe oraz pieniądze na życzenie gościa przechować można w depozycie w recepcji.

2. Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez

osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami § 846-849 kodeksu

cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6

1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,

kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.

2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie

przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

dnia 14 listopada 1964 w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących

zarobkowo Hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. Z 1965r. Nr1, poz2) z późniejszymi zmianami.

§7

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu

należącego do gościa

§8

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz 7:00 dnia następnego.

Zachowanie gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

2. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy

odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,

żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również

zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. W przypadku bezzasadnego wywołania

alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji straży pożarnej oraz policji.

W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Każdorazowe złamanie powyższego zakazu będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości 500 złotych.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

§10

Reklammacje i zwroty

1. Goście mają prawo do skania reklamacji, które przyjmuje recepcja hotelu.

2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

3. Gość ma prawo do bezpłatnego anulowania rezerwacji na dobę przed przyjazdem, chyba że skorzystał z oferty bezwzrotnej.

W przypadku niedojazdu lub anulowania rezerwacji na mniej niż 24 godziny oraz w przypadku korzystania z oferty bezwzrotnej gość zostanie obciążony kwotą odpowiadającą wartości pierwszej doby tej rezerwacji.

DZIĘKUJEMY ZA ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZASAD REGULAMINU